Všeob. obchodné podmienky

webových stránok www.telomnesvoja.sk

1. Úvodné ustanovenia
1.1 Prevádzkovateľ stránok https://www.telomnesvoja.sk (ďalej iba ako webové stránky):
Ing. Bohuslav Novosad – SDF
So sídlom: Ul. SNP 120, 908 73 Veľké Leváre
IČO: 43 082 467, DIČ:1024734579
č. ŽR 120-12554, č.OŽP-B/2011/00745-2 – ďalej len ako Prevádzkovateľ.
1.2. Užívateľom webových stránok je osoba, ktorá si vytvorí užívateľský účet vyplnením požadovaných údajov a musí tiež súhlasiť so Zásadami ochrany osobných údajov – ďalej len ako Užívateľ.

2. Účet Užívateľa
2.1. Na väčšinu aktivít na webových stránkach Prevádzkovateľa si potrebujete, ako Užívateľ vytvoriť účet užívateľa. Udržujte svoje heslo v bezpečí, pretože ste ako registrovaný Užívateľ zodpovedný za všetky aktivity spojené s vaším účtom. Ak máte podozrenie, že Váš účet užívateľa používa niekto iný, kontaktujte Prevádzkovateľa bezodkladne so žiadosťou na zablokovanie takéhoto účtu a vytvorenie nového účtu a pridelenia prihlasovacích údajov. Prevádzkovateľ môže od vás požadovať určité informácie, aby si overil, že ste skutočne vlastníkom svojho účtu.
2.2 Pre väčšinu aktivít na webových stránkach potrebujete účet, vrátane nákupu kurzov a úhrady za predplatné.
2.3 Pri nastavovaní a udržiavaní účtu musí Užívateľ poskytnúť Prevádzkovateľovi presné a úplné informácie, vrátane platnej e-mailovej adresy. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za svoj účet a za všetko, čo sa na tomto účte deje, vrátane zodpovednosti za prípadnú škodu (spôsobenú Prevádzkovateľovi, alebo tretej strane), ktorú spôsobí niekto, kto používa účet užívateľa, bez jeho súhlasu. To znamená, že ako Užívateľ, buďte opatrní pri zadávaní hesla. Bez súhlasu Prevádzkovateľa nesmie Užívateľ prevádzať svoj účet na niekoho iného, ani používať účet iného Užívateľa.
2.4 O zrušenie svojho účtu užívateľa môžete požiadať kedykoľvek. Tento krok je ale nezvratný a opätovné obnovenie účtu nebude možné. Ak chce Užívateľ zistiť, čo sa stane s jeho osobnými údajmi, keď dôjde ku zrušeniu jeho účtu, túto informáciu nájde v časti: Zásady ochrany osobných údajov
2.5. Záväzná dohoda
Užívateľ súhlasí s tým, že registráciou na webových stránkach Prevádzkovateľa, prístupom alebo používaním jeho služieb súhlasí s uzavretím právne záväznej zmluvy s Prevádzkovateľom. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, neregistrujte sa, nepristupujte k žiadnym zo služieb ponúkaných Prevádzkovateľom ani ich inak nepoužívajte.

3. Zakúpenie služieb a predplatného
3.1. Keď sa Užívateľ prihlási na kurz, získa od Prevádzkovateľa licenciu na jeho zobrazenie prostredníctvom služieb webových stránok a žiadne ďalšie použitie nie je povolené. Užívateľ nesmie žiadnym spôsobom premiestňovať, sťahovať alebo predávať kurzy. Licencia mu garantuje prístup ku kurzu odo dňa zakúpenia kurzu, do doby výslovne uvedenej pri podmienkach pri zakúpení kurzu. S výnimkou prípadov, keď je potrebné zakázať kurz z právnych dôvodov. Po uplynutí tejto lehoty už Užívateľ nemá prístup ku kurzu či službám.
3.2. Kurzy sú pre Užívateľa licencované a nie predávané. Táto licencia Užívateľovi nedáva žiadne právo ďalej kurz predávať akýmkoľvek spôsobom (vrátane zdieľania informácií o účte Užívateľa tretím osobám, alebo nezákonného sťahovania kurzu a zdieľania na torrent stránkach).
3.3.Prevádzkovateľ udeľuje Užívateľovi časovo obmedzenú, nevýhradnú, neprenosnú licenciu na prístup a prezeranie kurzov a súvisiaceho obsahu, za ktorý zaplatil všetky požadované poplatky, výlučne pre jeho osobné, nekomerčné, vzdelávacie účely prostredníctvom webových stránok a ich služieb, v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
3.4 Akékoľvek iné použitie obsahu webových stránok je výslovne zakázané. Užívateľ nesmie reprodukovať, ďalej distribuovať, prenášať, poskytovať prístup, predávať, vysielať, prenajímať, zdieľať, požičiavať, upravovať, prispôsobovať, vytvárať odvodené diela, sublicencovať alebo inak prevádzať alebo používať akýkoľvek kurz, pokiaľ mu toto výslovne nepovolí Prevádzkovateľ na základe písomnej dohody podpísanej oprávneným zástupcom Prevádzkovateľa.

4. Platby za kurzy a služby, vrátenie peňazí
4.1. Pri uskutočňovaní platby Užívateľ súhlasí s použitím vybraného spôsobu platby. Ak Užívateľ nie je spokojný so zakúpeným kurzom alebo službou, Prevádzkovateľ ponúka 30-dňovú garanciu vrátenia peňazí, alebo spätného pripísania kreditu na predplatné na účet Užívateľa.

4.2. Ceny kurzov, služieb, predplatného
4.2.1. Ceny kurzov, služieb, predplatného na webových stránkach sú stanovené na základe dohody zmluvných strán – medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom.

4.3. Platby
4.3.1. Užívateľ sa zväzuje, že budete platiť poplatky za kurzy, služby  a predplatné , ktoré si kúpi, a oprávňuje Prevádzkovateľa účtovať tieto poplatky debetnou alebo kreditnou kartou alebo spracovávať iné spôsoby platby (napríklad SEPA, inkaso alebo mobilnú peňaženku). Prevádzkovateľ spolupracuje s partnermi pre spracovanie platieb, aby Vám ponúkol najpohodlnejšie spôsoby platby a aby informácie o platbe Užívateľa zostali v bezpečí. Ďalšie podrobnosti je možné nájsť v Pravidlách ochrany osobných údajov
4.3.2. Pri nákupe Užívateľ súhlasí s tým, že nebude používať neplatný alebo neautorizovaný spôsob platby. Ak spôsob platby použitého Užívateľom zlyhá a stále má prístup ku kurzu, do ktorého sa prihlasuje, súhlasí, že Prevádzkovateľovi zaplatí príslušné poplatky do tridsiatich (30) dní od oznámenia zo strany Prevádzkovateľa, že táto skutočnosť nastala. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zakázať prístup k akémukoľvek kurzu, za ktorý sme neobdržal primerané platby.

4.4. Vrátenie peňazí a kredity
4.4.1. Ak kurz, služba či predplatné ktorý si Užívateľ zakúpil, nie je to, čo očakával, môže do 30 dní od zakúpenia kurzu, služby požiadať o vrátenie prostriedkov od Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na vrátenie platby, podľa nášho uváženia v závislosti od schopností našich partnerov na spracovanie platieb alebo platformy. Po uplynutí 30-dňovej záručnej lehoty, prepadá nárok na vrátenie platby.
4.4.2. Ak Užívateľ chce požiadať vrátenie platby, kontaktuje Prevádzkovateľa s konkrétnou požiadavkou a odôvodnením dôvodu vrátenia platby.
4.4.3. Ak Prevádzkovateľ zistí,  že Užívateľ zneužíva pravidlá týkajúce sa vrátenia peňazí, vyhradzuje si právo, podľa vlastného uváženia zakázať Užívateľský účet a obmedziť všetky budúce použitia služieb webových stránok. Ak Prevádzkovateľ zakáže účet užívateľa, alebo zakáže prístup na kurz z dôvodu porušenia týchto Všeobecných zmluvných podmienok, Užívateľovi zaniká nárok nevyčerpané predplatné a na vrátenie peňazí.
4.4.4 Ak bol zo strany Užívateľa všetok obsah, alebo podstatná časť obsahu kurzu preštudovaná, alebo prezretá, pred požiadaním o vrátenie uhradeného kurzovného, žiadosť o vrátenie zaplatených peňazí, môže byť takáto žiadosť zo strany Prevádzkovateľa zamietnutá.

5. Práva Poskytovateľa a Užívateľa
5.1 Akákoľvek spätná väzba, komentáre, alebo návrhy, ktoré Užívateľ poskytne v spojitosti s obsahom webových stránok, alebo službami, sú úplne dobrovoľné a Prevádzkovateľ bude mať možnosť takúto spätnú väzbu, pripomienky, alebo návrhy použiť podľa vlastného uváženia a bez akýchkoľvek záväzkov voči Užívateľovi.
5.2 Užívateľ nesmie kopírovať, upravovať, vytvárať odvodené diela, spätne analyzovať, spätne zostavovať alebo inak sa snažiť zistiť akýkoľvek zdrojový kód alebo obsah na webových stránkach alebo službách Prevádzkovateľa.
5.3 Ak Užívateľ uverejní svoje názory, diskusné príspevky, diskusné vlákna, odpovede, komentáre, otázky, recenzie a keď Prevádzkovateľovi odošle nápady a návrhy na nové funkcie alebo vylepšenia, udeľuje tým Prevádzkovateľovi oprávnenie tento obsah používať a zdieľať ho s kýmkoľvek, distribuovať ho a propagovať na akejkoľvek platforme a v akýchkoľvek médiách a vykonať úpravy alebo aktualizácie, ako to uzná za vhodné.
(V právnom jazyku nám poskytovaním alebo zverejňovaním obsahu na platformách alebo prostredníctvom platforiem udeľujete celosvetovú nevýhradnú, bezplatnú licenciu (s právom sublicencie) na používanie, kopírovanie, reprodukciu, spracovanie, prispôsobenie, úpravu, publikovanie, prenášanie, zobrazovanie a distribuovanie Vášho obsahu na akomkoľvek médiu alebo vo všetkých metódach distribúcie (existujúcich alebo neskôr vyvinutých)).
To zahŕňa sprístupnenie Vášho obsahu iným spoločnostiam, organizáciám alebo jednotlivcom, ktorí sú partnermi Prevádzkovateľa, za účelom syndikácie, vysielania, distribúcie alebo publikovania takéhoto obsahu na iných médiách.
5.4 Užívateľ vyhlasuje a zaručuje sa, že má všetky práva, právomoci a oprávnenia potrebné na to, aby ste Prevádzkovateľa oprávnili používať akýkoľvek obsah, ktorý odošle na webové stránky. Súhlasí tiež so všetkým takýmto použitím obsahu bez toho, aby bola Užívateľovi vyplatená kompenzácia.
5.5 Používanie obsahu webových stránok vykonáva Užívateľ na vlastné riziko.
5.6 Použitím služieb môže byť Užívateľ vystavený obsahu, ktorý môže považovať za urážlivý, nemravný alebo nevhodný. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za to, aby sa Užívateľovi takýto obsah v žiadnom prípade nezobrazil a nenesie žiadnu zodpovednosť za prístup alebo registráciu Užívateľa v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi. Platí to aj pre všetky kurzy týkajúce sa zdravia, fyzického cvičenia.
5.7 Užívateľ berie na vedomie inherentné riziká a nebezpečenstvá spojené s náročnou povahou týchto typov kurzov a zapísaním sa do týchto kurzov sa rozhodnete tieto riziká prevziať dobrovoľne, vrátane rizika choroby, ublíženia na zdraví, zdravotného postihnutia alebo smrti. Užívateľ preberá plnú zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré urobí pred, počas a po jeho prihlásení do kurzu.
5.8 Pri používaní webových stránok Prevádzkovateľa, či ním ponúkaných služieb, môžu byť uvedené odkazy na iné webové stránky, ktoré Prevádzkovateľ nevlastní ani nemá pod kontrolou. Nezodpovedá za takýto obsah ani iné aspekty týchto stránok tretích strán vrátane ich zhromažďovania informácií o Užívateľovi. Užívateľ by si mal prečítať ich zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov.

6. Vylúčenie zodpovednosti
6.1 Ak dôjde k tomu, že webové stránky Poskytovateľa sú nefunkčné, a to buď kvôli plánovanej údržbe, alebo preto, že niečo sa so stránkou stane.
6.2 Užívateľ súhlasí s tým, že proti Prevádzkovateľovi z tohto dôvodu nevyužije žiaden opravný prostriedok v žiadnom z týchto typov prípadov, kde webová stránky nefungujú správne – Poskytovateľ poskytuje služby a obsah webových stránok „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“.
6.3 Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne vyhlásenia, ani záruky týkajúce sa vhodnosti, spoľahlivosti, dostupnosti, včasnosti, zabezpečenia, bezchybnosti alebo presnosti služieb, alebo ich obsahu a výslovne sa zrieka akýchkoľvek záruk, alebo podmienok (výslovné alebo predpokladané), vrátane predpokladaných záruk použiteľnosti, vhodnosti na konkrétny účel.
6.4 Prevádzkovateľ neposkytuje žiadnu záruku, že Užívateľ získa konkrétne výsledky z používania služieb. Používanie služieb (vrátane akéhokoľvek obsahu) je výlučne na vlastné riziko Užívateľa.
6.5 Prevádzkovateľ sa môže rozhodnúť kedykoľvek prestať sprístupňovať určité vlastnosti služieb z akéhokoľvek dôvodu.
6.6 Prevádzkovateľ za žiadnych okolností nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené takými prerušeniami alebo nedostatkom takýchto funkcií webových stránok a služieb.
6.7 Prevádzkovateľ nieje zodpovedný za oneskorenie alebo zlyhanie ktorejkoľvek z poskytovaných služieb spôsobené udalosťami, ktoré sú mimo primeranej kontroly Prevádzkovateľa – udalosti vis major,  výpadky elektrického prúdu, internetu alebo telekomunikácií, alebo vyhlásené vládne obmedzenia.

7. Obmedzenie zodpovednosti
7.1 S používaním služieb Prevádzkovateľa môžu byť spojené riziká, napríklad ak sa Užívateľ prihlási na kurz zdravia, alebo vykonáva cvičenia, a sám sa zraní, či iným spôsobom si ublíži.
7.2 Užívateľ plne akceptuje tieto riziká a súhlasí s tým, že nebude mať možnosť žiadať od Prevádzkovateľa náhradu škody, aj keď utrpí stratu alebo poškodenie používaním jeho webových stránok a služieb.
7.3 V rozsahu povolenom zákonom, Poskytovateľ  nebude zodpovedný za žiadne nepriame, náhodné, represívne alebo následné škody (vrátane ujmy na zdraví alebo smrti), či už vznikli v rámci tejto zmluvy, poskytnutej záruky, zodpovednosti za škodu spôsobenú výrobkom, alebo inak, a to aj vtedy, ak Užívateľ bol informovaný o možnosti poškodenia vopred.

8. Riešenie sporov
8.1 Všetky práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Užívateľom v zmysle uzavretej zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, bez ohľadu na právnu povahu zmluvných strán a ich domicilov.
8.2 Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom, (ak je podnikateľom a koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti), ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z, o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z,, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode).
8.3 Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku, alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.
8.4 Poskytovateľ a Užívateľ sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením podľa týchto VOP, budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou. V prípade, že sa nepodarí nájsť v danom spore vyhovujúce riešenie, zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že:
– budú vzájomný spor riešiť za pomoci mediátora registrovaného v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.
– osobu mediátora si strany vyberú po vzájomnej dohode.
– dohoda o riešení sporu mediáciou zaväzuje i právnych nástupcov zmluvných strán.

Tieto obchodné podmienky boli naposledy upravované a vstúpili do platnosti dňa: 1.6.2021